Soup-based

1) mee-hoon-kueh     Mee Hoon Kueh (面粉粿)

2) dang-gui-mian-xian    Dang Gui Mian Xian (当归面线)

*Not all dishes will be available every day.